Welcome to CDA Guwahati Portal!

नियंत्रक

  • श्री रमेन्द्र नाथ विश्वास, भा.र.ले.से., रक्षा लेखा नियंत्रक
    04.11.2019 से प्रभावी

र.ले.नि. गुवाहाटी सहायता कोना

  • दूरभाष : 0361-2640394,2641142
  • फैक्स : 0361-2640204
  • फैक्स (आईटी एवं एसडब्ल्यू) : 0361-2640810
  • ई-मेल : cda-guw{at}nic(dot)in
  • वेबसाईट : cdaguwahati.gov.in